میوه

 يکی از سرويس های پذيرايی خدمات مجالس و تشریفات مقصودلو ارائه میوه در طول برگزاری مراسم مخصوصا در زمان برگزاری مراسم عروسی می باشد.