لوگو تشریفات مجالس مقصودلو

ورودی تالار و باغ


ورودی مراسم شما يکی از مهمترين بخش های چيدمان است چرا که اولين مکانی است که مورد توجه مدعوين قرار ميگيرد. خدمات مجالس و تشريفات مقصودلو توانسته است با امکانات و تجهيزاتی که در اختيار دارد ،وروديه هايی با سليقه های متفاوت ايجاد نمايد.