دکور چیدمان

در مراسم عروسی فضاهايی خالی و غير قابل چيدمان يافت می شود که مقصودلو آن فضاها را با آکسسوارهايی که قبلا تهيه نموده به بهترين شکل کامل می نمايد.