آتش بازی

خدمات مجالس و تشريفات مقصودلو ، هيجان ورود عروس و داماد را با مراسم ويژه آتش بازی برای مهمانان دوچندان می کند و شکوه خاصی به مراسم و فيلم عروسی می بخشد.