سالاد و اردور

سالادهای متنوع تشریفات مجالس مقصودلو رنگ و طعم متفاوتی را به میز شام پذیرایی شما می بخشد .

سالادهايی ازقبيل : سالاد کاهو – سالاد فصل – سالاد ماکارونی – سالاد اندونزی – سالاد کاردينال – سالاد لبنانی- سالاد آنديف – سالاد چيکن ذرت و سالاد اسفناج ، بخشی از سالادهای خوش طعم و مزه مقصودلو است.,